Årsmøtet 2022 ble avviklet onsdag 23.februar. Det er bare noen få måneder siden siste årsmøte som på grunn av pandemien ble utsatt til tidlig på høsten 2021. I år har vi heldigvis kunnet avvikle møtet til vanlig tid. Årsmøtet ble åpnet av leder Paul-Arne Sørfjord som ønsket velkommen  til årsmøte  i jublileumsåret - det er 75 år siden klubben ble stiftet. Tradisjonen tro ble møtet startet med ett minutts stillhet for å minnnes de av våre medlemmer som har gått bort det siste året. Etter formell godkjenning av innkalling og saksliste ble Ivar Vallestrand valgt til møteleder. Årsmelding for 2021 ble lest av sekretær Berit Sørfjord. Den viste at selv om det var svært liten aktivitet i vårhalvåret, fikk både orkesteret og gruppene Gladgjengen og Trekkfuglene gjennomført flere spillinger i løpet av høsthalvåret. Det ble også avviklet to hyggeaftener og julebord for medlemmer med partnere. Kasserer Anne-Mari Nøkleby gjennomgikk regnskapet som viste et lite underskudd, men som likevel var et meget godt resultat i forhold til et mye større budsjettert underskudd. Kassereren gjennomgikk også styrets budsjett som ble vedtatt med som et underskuddsbudsjett. Klubben skal markere 75-årsjubileet tidlig på høsten, og vil bruke en del penger på det. Økonomien er for øvrig meget solid. Budsjettet ble enstemmig vedtatt. Valgkomitéen hadde gjort en god jobb og la fram forslag til kanditater til styret og alle komitéer - alle valg var enstemmige. 

Etter møtet takket leder Paul-Arne Sørfjord Ivar Vallestrand for vel gjennomført ledelse av årsmøtet. Lisbeth Ravneng ble overrakt diplom og blomster for 10 års aktivt medlemskap i klubben.

Styret for 2022 består av følgende personer:

Leder                   Paul-Arne Sørfjord

Nestleder             Solveig Andreassen

Kasserer              Anne-Mari Nøkleby

Sekretær             Berit Sørfjord

Styremedlem       Finn André Christiansen

Varamedlem        Jorid Østeby Halvorsen