VEDTEKTER FOR FREDRIKSTAD TREKKSPILLKLUBB STIFTET 16. JANUAR 1947

§ 1

Klubbens formål er å skape et godt samarbeid og vennskap innen klubben samt å arbeide for et høyere musikalsk nivå.

§ 2

Klubben ledes av et valgt styre på 5 personer som består av leder, nestleder, sekretær, kasserer samt 1 styremedlem. I tillegg velges 1 vararepresentant.

Leder velges for 1 år, mens de øvrige styremedlemmene velges for 2 år.

Styret velges av årsmøtet.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret er til stede.  Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 3 a

Klubben skal ha et noteutvalg bestående av musikalsk leder + 2 valgte medlemmer av klubben. I tillegg velges 1 vararepresentant. Noteutvalget skal i fellesskap fastsette repertoaret som utdeles orkestermedlemmene i god tid før hver øvelse (minst 1 uke i forveien).

Noteutvalgets medlemmer velges for 2 år.

§ 3 b

Klubben velger i tillegg to notearkivarer som velges for 2 år, hvorav den ene har hovedansvar for klubbens digitale notearkiv.

§ 3 c

Årsmøtet velger 2 representanter til å undertegne årsmøteprotokollen.

§ 3 d

Årsmøtet velger 2 revisorer, samt ett varamedlem som velges for 2 år.

§ 3 e

Årsmøtet velger en valgkomité som består av 3 personer. Disse velges for 1 år, og valgkomiteen konstituerer seg selv.

§ 4

Årsmøtet skal avholdes innen 15. februar hvert år.

§ 5

Innkalling til årsmøtet sendes ut 4 uker før årsmøtet avholdes. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet.

§ 6

På hvert årsmøte fremlegges et revidert regnskap, årsberetning og budsjett for kommende år.

§ 7

Kontingenten vedtas på årsmøtet hvert år. Kontingenten kan innbetales i 2 terminer. Kontingenten differensieres på aktive medlemmer, støttemedlemmer og ungdomsmedlemskap.

Ungdomsmedlemskap gjelder barn og unge opptil 26 år.

§ 8

Medlemmer som ikke har innbetalt sin kontingent etter kontingentkrav og en purring, strykes som medlem.

§ 9 a

Klubben har anledning til å utnevne et medlem av klubben som æresmedlem. Dette gjelder personer som har utmerket seg på en spesiell måte. Det er utarbeidet egne retningslinjer som følger vedlagt.

§ 9 b

Til klubbmedlemmer som har vært aktive i sammenhengende 10, 20, 30 år osv. kan det utdeles en plakett som angir antall år vedkommende har vært aktiv medlem.

Med aktiv medlem forstås også medlem som har innbetalt kontingent som aktiv, selv om de ikke har vært aktivt med i klubben.

§ 10

Klubbens sekretær skriver referat fra hvert styremøte. Referatet godkjennes av styret.

§ 11 a

Klubbens midler skal brukes til formål som kommer klubben til gode. Det kan innvilges et begrenset beløp til styremøter, årsmøter og musikalske arrangementer.

§ 11 b

Klubbens leder, kasserer og sekretær kan innvilges et honorar, samt utgiftsgodtgjørelse som dekker utgifter til kontorutgifter, telefon, utgifter til internett samt andre nødvendige utgifter. Honoraret og kostnadsgodtgjørelsens størrelse legges inn i budsjettet som vedtas av årsmøtet.

§ 12

Forslag til oppløsning av klubben kan fremsettes av styret eller minst 1/3 av medlemmene.  Saken skal behandles på ordinært årsmøte.

Det kreves minst 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede.

Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan klubbens eiendeler skal disponeres.

§§ 2 og 12 ble endret på årsmøtet 1. februar 2017.