Årsmøtet til Fredrikstad Trekkspillklubb ble avholdt 15.februar på Gressvik Røde Kors hus som er blitt klubbens "hjem". Det var 17 stemmeberettige til stede - hvorav 3 var støttemedlemmer. Årsmøtet ble åpnet av leder Paul-Arne Sørfjord og startet med ett minutts stillhet for å hedre de av våre medlemmer som har gått bort siste år. Ivar Vallestrand ble valgt til ordstyrer - og oppdraget ble gjennomført med stø hånd. Som referent ble valgt Berit Sørfjord som også har lang erfaring med oppgaven. En fyldig årsberetning ble lest av sekretær Berit Sørfjord og dokumenterte at klubben er en meget aktiv 75-åring.  Det var ingen innkomne forslagt til årsmøtet denne gang, og dagsorden fortsatte med regnskap for 2022. Kasserer leste revisjonsberetningen og gav en kommentar til sentrale poster. Resultatet var om lag kr.50 000 bedre enn budsjettet som ble vedtatt påforrige årsmøte. Regskapet ble godkjent og styret meddelt ansvarsfrihet. Kontingenten ble fastsatt til å være uendret for 2023 - kr.550 for aktive medlemmer og kr.200 for støttemedlemmer. De viktigste postene på budsjettet ble gjennomgått av kasserer. Styret fremmet et forslag til busjett som gav et underskudd på kr. 35.750,-. Jan-Ivar Aasen foreslo åbevilge penger til en tur for medlemmene. Jan Sandvik fulgte opp med å foreslå at det skulle settes av kr.25.000,- til en slik medlemstur, men forslaget falt med 3 stemmer for og 14 stemmer mot. Budsjettet ble vedtatt slik styret fremmet forslaget. 

Alle valg til styret, noteutvalg, festkomité, revisorer og valgkomité var enstemmige. De av styret som var på valg, tok gjenvalg, og styret for 2023 ser dermed sliki ut:

Leder                       Paul-Arne Sørfjord

Nestleder                 Solveig Andreassen

Kasserer                 Anne-Mari Nøkleby

Sekretær                Berit Sørfjord

Styremedlem          Finn André Christiansen

Varamedlem          Jorid Østeby Halvorsen

Styret har analysert strukturen i medlemsmassen og gav uttrykk for bekymring over høy gjennomsnittsalder. Det har vært gjort mange fremstøt gjennom årene for å øke medlemsmassen, men uten å ha lykkes med det. Håpet er at klubbens hyggeaftener, som gjennomgående er godt besøkt, vil skape interesse for trekkspillmusikk og kanskje vekke en gnist hos de som spiller trekksill eller liker å høre på trekkspillmusikk til melde seg inn som aktive eller støttemedlemmer. Klubben har tre grupper - noe som burde gi et tilbud til alle spilleglade. Gladgjengen og Trekkfuglene er små uformelle grupper som vesntlig spiller på institusjoner og i andre offentige sammenhenger. Trekkfuglene er notespillere og Gladgjengen ikke. Hovedorkesteret er en større gruppe og spiller med variert musikk - alt fra gammeldans til større musikalske verk som Våren av Grieg. 

På åremøtene blir det delt ut diplomer og blomster til de av våre aktive som har vært medlemmer i runde år. I år var det to medlemmer som hadde vært med i 10 år, nemlig Knut Ravneng og Finn André Christiansen. Knut fikk overraktdiplom og blomsterbukett. Finn var forhindret fra å delta på årsmøtet og får sitt diplom ved en senere anledning. 

Årsmøtet ble gjennomført i en hyggelig tone og alle så ut til å hygge seg med pizza som ble servert etter at den formelle delen av årsmøtet var avviklet.

Styret for 2023

Anne-Mari Nøkleby