Årsmøtet 2021 ble avviklet 22.september. Pandemien er selvsagt årsaken til at møtet ikke fant sted i februar som er det normale. Styret hadde informert medlemmene om utsettelsen og at hele styret fortsatte i sine verv inntil årsmøtet kunne avvikles. Det var færre enn vanlig som møtte opp i år, men møtet ble greit avviklet.

Leder Paul-Arne Sørfjord åpnet møtet og bad deltakerne om ett minutts stillhet for å minnes de av våre medlemmer som har gått bort det siste året. Etter de vanlige prosedyrene med godkjenning av innkalling og dagsorden, ble Ivar Vallestrand valgt til møteleder, en jobb han gjennomførte på en flott måte.

Sekretær Berit Sørfjord leste opp styrets årsberetning for 2020. Beretningen bekreftet inntrykket vi alle har av et år med lite aktivitet både med hensyn til øvelser og ikke minst arrangementer. Klubben stengte helt ned i mars, men hadde noen øvelser før sommeren. Høsten 2020 fikk vi gjennomført rundt halvparten av øvelsene. Det ble kun gjennomført en hyggeaften - i februar før landet stengte ned. Årsmøtet hadde ingen bemerkninger til årsberetningen.

Kasserer Anne-Mari Nøkleby gjennomgikk regnskapet som på tross av liten aktivitet med få inntekter men også mindre utgifter, viste et bra overskudd. 

Kassereren informerte om styrets budsjettforslag for 2021. Forslaget innebærer et forventet underskudd, men ble vedtatt av årsmøtet med en endring. Det ble foreslått at julebordet i år skal være gratis for deltakerne. Forslaget ble vedtatt.

De av styret som var på valg, hadde alle sagt ja til gjenvalg. Styret 2021 har dermed denne sammensetningen.

Leder              Paul-Arne Sørfjord

Nestleder        Solveig Andreassen

Kasserer         Anne-Mari Nøkleby

Sekretær        Berit Sørfjord

Styremedlem  Finn André Christiansen

Varamedlem   Jorid Østeby Halvorsen